Poli-Farbe Cellkolor Brill

Kategória:

Leírás

A Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték fa-, fal- és fémfelületek tartós védelmét biztosítja. Kiváló fedőképességű, magasfényű és rugalmas bevonatot ad. A felületre jutó nedvességet taszítja, így késlelteti az átvont fémfelületek korrózióját, illetve a fafelületek korhadását.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással (airless, airmix)
Javasolt rétegszám: 1-2 réteg
Kiadósság: 13-16 m2/l rétegenként, a felülettől függően
Hígítás: nem szükséges
Munkaeszközök tisztítása: közvetlenül a használat után lakkbenzinnel
Száradási idő (20 °C-on): 24 óra
Átfesthetőség (20 °C-on): 15-20 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kül- és beltéri fa-, valamint fémfelületek átvonó festésére, valamint korábban festett felületek felújító festésére. Mosható lábazatok kialakítására is használható.

FELHASZNÁLÁS
Felhasználás előtt a festék felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és alaposan fel kell keverni. A felületnek por-, rozsda-, olajmentesnek, száraznak kell lennie, és megfelelően alapozni kell. Felújító festés: a régi, hibátlan bevonatot csiszolni, portalanítani és zsírtalanítani kell lakkbenzines törléssel. A laza, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a hibahelyeket a megfelelő rétegrend szerint kell kijavítani. Javasolt rétegrend: Fafelületek: Pórustömítés (lenolaj vagy Poli-Farbe Boróka Base oldószeres vagy vizes fakonzerválóval); Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozó 1-2 rétegben; Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték 1-2 rétegben. Falfelületek: impregnálás (Poli-Farbe Inntaler diszperziós mélyalapozóval), pórustömítés, tapaszolás (Poli-Farbe Platinum finomglettel); Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozó 1-2 rétegben; Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték 1-2 rétegben. Vas-, acélfelületek: Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozó 1-2 rétegben; Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozó 1-2 rétegben; Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték 1-2 rétegben.

ÖSSZETÉTEL
Alkidgyanta, pigment, lakkbenzin, festék additívek.
Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <2% aromás vegyületek; 1-metoxi-2-propanol. BIZTONSÁGI ADATOK EUH208 2-butanon-oximot és kobalt-bisz (2-etilhexanoát)-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést! TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Robbanásveszélyes! TÁROLÁS Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, a csomagolást szorosan lezárva, élelmiszerektől és gyújtóforrástól távol. MINŐSÉGÉT MEGŐRZI Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 5 évig. SZAKVÉLEMÉNY KERMI E-2005/000139-1. VOC EU limit value for this product (A/d): 300 g/l (2010). This product contains max. 300 g/l VOC. EU-határérték erre a termékre (A/d): 300 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 300 g/l VOC-t tartalmaz.