Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozó

Kategória:

Leírás

A Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozó fémfelületeken megfelelő átvonó festék alkalmazásával tartós védelmet biztosít. Könnyen felhordható, gyorsan szárad.

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 1-2 réteg
Kiadósság: 8-10 m2/l egy rétegben, a felület minőségének megfelelően
Hígítás: nem szükséges
Munkaeszközök tisztítása: közvetlenül a használat után lakkbenzinnel
Száradási idő (20 °C-on): 8 óra
Átfesthetőség (20 °C-on): 6-8 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kül- és beltéri acélfelületek és egyéb fémfelületek (horgany, alumínium) korróziógátló alapozó festésére alkalmazható.

FELHASZNÁLÁS
Felhasználás előtt a festék felületéről az esetleg kialakult bőrréteget el kell távolítani, és a festéket jól fel kell keverni. A festendő felületnek a festék fogadására alkalmasnak, por-, olaj-, korróziómentesnek, száraznak kell lennie. Felújító festésnél a laza, nem hordképes bevonatot el kell távolítani, és a sérült részt csiszolással rozsdamentesíteni kell. A folyékony rozsdamaró készítmények használatát nem javasoljuk, mert a visszamaradó savnyomok csökkenthetik a festék élettartamát. A felhordás ecsettel és hengerrel végezhető. A Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozót 1-2 rétegben célszerű alkalmazni, a rétegek között kb.: 8 óra száradási idő biztosításával. Az alapozó önmagában nem nyújt tartós védelmet, át kell festeni. A korróziógátlóval bevont vas-, acélszerkezetek a száradás után hegeszthetők. Az alapozóval festett száraz, csiszolt és portalanított felületekre Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozó, és/vagy Poli-Farbe Cellkolor selyemfényű, Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű, Poli-Farbe ECO magasfényű zománcfestéket javaslunk típusonként 1-2 rétegben. A munkavégzés után a szerszámok lakkbenzin hígítóval megtisztíthatók. A használat után a festéket gondosan le kell zárni. A doboz rövid idejű fejre állításával a maradék festék tárolhatósága kedvezőbben alakul.
Új, még festetlen fémfelületre ajánlott bevonatrendszer: beltérre: 1. Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozó, 1 réteg; 2. Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozó igény szerint; 3. Poli-Farbe Cellkolor selyemfényű, vagy Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték, 1-2 réteg; kültérre: 1. Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozó, 2 réteg; 2. Poli-Farbe Cellkolor univerzális alapozó, 1-2 réteg; 3. Poli-Farbe Cellkolor selyemfényű, vagy Poli-Farbe Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték, 1-2 réteg.

ÖSSZETÉTEL
Alkidgyanta, lakkbenzin, pigment, cink-foszfát, cink-oxid, adalékok.
Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25%).

BIZTONSÁGI ADATOK
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH208 2-butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.
A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
Robbanásveszélyes!

TÁROLÁS
Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, a csomagolást szorosan lezárva, élelmiszerektől és gyújtóforrástól távol.

MINŐSÉGÉR MEGŐRZI
Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 3 évig.

SZAKVÉLEMÉNY
E-2008/000364-1.

VOC
EU limit value for this product (A/i): 500 g/l (2010). This product contains max. 500 g/l VOC.
EU-határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.