Poli-Farbe kerítésfesték

Kategória:

Leírás

A Poli-Farbe kerítésfesték alkidbázisú, korróziógátló pigmentet is tartalmazó, magas fedőképességű, az időjárásnak ellenálló, selyemfényű, oldószeres festék. Korróziógátló pigment tartalmának köszönhetően vasra és acélra közvetlenül is felhordható.

Felhordás: ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám: 2 réteg
Kiadósság: 10-12 m2/l egy rétegben, a felülettől függően
Hígítás: lakkbenzinnel, legfeljebb 3%-ban
Munkaeszközök tisztítása: közvetlenül a használat után lakkbenzinnel
Száradási idő 20 °C-on: porszáraz: 2-3 óra, száraz: legfeljebb 24 óra
Átfesthetőség 20 °C-on: 24 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kül- és beltéri fa-, vas- és acélszerkezetek kerítések, kapuk, épületdeszkázatok, pergolák, festésére, korábban festett felületek felújítására.

FELHASZNÁLÁS
Színezési útmutató fehér és transzparens bázis esetében: színkeverőgéppel, a Poli-Farbe színezőrendszerben használható, univerzális színező paszta használatával több ezer színárnyalat előállítása lehetséges. A transzparens bázis önmagában nem alkalmas a festésre. A színek kiválasztásánál célszerű figyelembe venni a felület minőségét, nagyságát, és a fényhatást. Színezés előtt az anyag felületéről el kell távolítani az esetleg kialakult bőrréteget, és alaposan fel kell keverni a festéket.

A festék felületén esetleg kialakult bőrréteget a felkeverés előtt el kell távolítani. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. Kültéren a száraz, új, csiszolt és portalanított fafelületet Poli-Farbe Boróka Base fakonzerváló alapozóval kell kezelni. Belső terekben javasolt a fa pl.: lenolajos pórustömítése. A festetlen vas- és acélfelületet drótkefével, kézi-, illetve gépi csiszolással rozsdátlanítani, zsírtalanítani, portalanítani kell. A megfelelően előkészített felületekre a Poli-Farbe kerítésfestéket ecsettel, vagy hengerrel két rétegben kell felhordani. Felújító festés esetén a régi bevonatot csiszolópapírral érdesíteni, portalanítani, majd zsírtalanítani kell. A laza, leváló részeket el kell távolítani, a felület sérüléseit, pl.: Poli-Farbe Boróka folyékony fával ki kell javítani. A felújítás egy, vagy két réteg festék felhordásával történhet. A bevonat végleges fényessége kb.: 2 hét alatt fejlődik ki. Fokozott igénybevétel esetén, vagy tartósan nedves párás környezetben javasolt a vas-, és acélfelületek Poli-Farbe Cellkolor korróziógátló alapozóval történő bevonása. A munkavégzést követően a szerszámok lakkbenzinnel megtisztíthatók. Használat után az edényt gondosan le kell zárni, majd néhány másodpercre célszerű megfordítani, így csökken a festék bőrösödése.

ÖSSZETÉTEL
Alkidgyanta, lakkbenzin, pigment, korróziógátló pigment, adalékok.
Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25%); 1-metoxipropán-2-ol.

BIZTONSÁGI ADATOK
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208 2-butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.
A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
Robbanásveszélyes!

TÁROLÁS
Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, a csomagolást szorosan lezárva, élelmiszerektől és gyújtóforrástól távol.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI
Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 5 évig.

VOC
EU limit value for this product (A/i): 500 g/l (2010). This product contains max. 460 g/l VOC.
EU-határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 460 g/l VOC-t tartalmaz.